Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu przystępuje do diagnozy społecznej, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców w zakresie przyznania pomocy w formie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy osoby zainteresowane pomocą w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka osobiście, telefonicznie pod nr tel. 71 38 41 349 lub drogą elektroniczną na adres: ops@opsmilicz.com.pl do dnia 08.09.2023 r.

Załączniki do pobrania:

Druk zapotrzebowania na wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Klauzula informacyjna

 

 

 

Skip to content