Dodatek grzewczy

Dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

Komu przysługuje dodatek do gospodarstw domowych:

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące) z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje temu gospodarstwu domowemu, które złożyło wniosek jako pierwsze.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3000 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje WYŁĄCZNIE GAZ ZE ZBIORNIKA GAZU SKROPLONEGO LPG UŻYWANEGO DLA CELÓW GRZEWCZYCH w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
  • 2000 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11.08.2022 r. lub po tym dniu gdy główne źródło ogrzewania zgłaszane jest po raz pierwszy (organ właściwy dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB).

Jak złożyć wniosek:

Można to zrobić w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu (pok. Nr 3 Urzędu Miejskiego), lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP – wniosek złożony drogą elektroniczną winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Aby otrzymać dodatek dla gospodarstw domowych należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych wypłata dodatku powinna być zrealizowana do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Kiedy dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Skip to content