Rodzina Wspierająca

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, że w związku z realizacją Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:

1. Doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

2. Opieki i wychowywania dzieci, a w tym: organizacji czasu wolnego dzieciom, pomocy w nauce.

3. Prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom, racjonalnego dysponowania budżetem.

4. Kształtowania i wypełniania ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa, która określa zasady zwrotu kosztów udzielonego rodzinie wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

1. Istnieje problem alkoholowy.

2. Nie ma stałego źródła utrzymania.

3. Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi.

4. Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską.

5. Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji.

6. Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS ul. Trzebnicka 2A tel. 71-38-41-349.

Skip to content