DPS procedura

Procedura umieszczenia w DPS

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej). 

Domy pomocy społecznej  zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać

Należy jednak pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Typy DPS:
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
 • osób w podeszłym wieku; 
 • osób przewlekle somatycznie chorych; 
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu

Podstawy skierowania

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry.
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne  stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przez rodzinę i gminę.

Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.

Dodatkowo w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Po wydaniu decyzji kierującej i po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby – właściwy organ ( PCPR) wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS po czym zainteresowana osoba może zamieszkać w placówce. 

Pobyt w DPS jest odpłatny. Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 • osoba – mieszkaniec DPS-u,
 • małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 • mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Skip to content