RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej: RODO, informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu z siedzibą w Miliczu 56-300 przy ulicy Trzebnickiej 2A, REGON: 005953740, NIP: 9161251019, tel.: 71 3841349, mail: ops@opmilicz.com.pl.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Bienkiewicz poprzez adres mailowy: kancelaria@ergaomnes.pl albo pisemnie na adres: Kancelaria Erga Omnes, Rynek 7, 56-300 Milicz lub za pośrednictwem Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zadań nałożonych na Administratora z zakresu administracji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 •  realizacji Państwa oświadczeń woli w zakresie działalności Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 •  realizacji umowy zawartej z Państwem przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub w interesie publicznym do prawnie przewidzianych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. j RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych od Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organom administracji publicznej,
 • osobom i podmiotom wykonującym zadania Administratora w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udzielonych upoważnień.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:

 • na podstawie udzielonej zgody (pkt 3 ppkt 2) – do czasu jej cofnięcia lub do momentu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych stanie się bezcelowe,
 • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (pkt 3 ppkt 1) – przez okres przewidziany przepisami prawa lub wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
 • na podstawie realizacji zawartej umowy (pkt 3 ppkt 3) – przez okres obowiązywania tejże umowy oraz przez okres niezbędny do ochrony praw Administratora i dochodzenia należnych mu roszczeń, nie dłużej jednak niż do ich przedawnienia zgodnie z przepisami prawa,
 • na podstawie realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub w interesie publicznym (pkt 3 ppkt 4) – do momentu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych stanie się bezcelowe.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • usunięcia Państwa danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku pkt 3 ppkt 2),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepis RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie:

 • zgody (pkt 3 ppkt 2) – jest dobrowolne, jednak ich niepodanie/niewyrażenie zgody uniemożliwi Administratorowi dokonanie czynności nią objętych,
 • obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (pkt 3 ppkt 1) – jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania,
 • zawartej umowy (pkt 3 ppkt 1) – jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartych w niej postanowień i świadczenie przez Administratora usług, będących jej przedmiotem, z przyczyn leżących po Państwa stronie,
 • realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub interesu publicznego (pkt 3 ppkt 4) – jest dobrowolne, jednak ich uniemożliwi Administratorowi osiągnięcie celów przetwarzania.

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie ich przetwarzał w oparciu o profilowanie, jak również Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Administrator (-)
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu

Skip to content