Dodatek węglowy

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie istotne zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego.

1.      Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym[1].

2.      Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
  • co do zasady wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania dodatku węglowego powinno być zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB
  • Nowe zasady wprowadzone umożliwiają przyznanie dodatku również gdy źródło ogrzewania zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub gdy w ogóle nie zostało wpisane/zgłoszone.

3. Kilka gospodarstw domowych w jednym budynku pod jednym adresem

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Przyznanie dodatku węglowego możliwe będzie w sytuacji gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, przeprowadza się wywiad środowiskowy.

Nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym.

4. Przyznanie dodatku węglowego dla gospodarstw korzystających ze źródeł niezgłoszonych do CEEB lub zgłoszonych po 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust 15g znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym, może on być przyznany gospodarstwu, które dokonało zgłoszenia źródła do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonało zgłoszenia takiego źródła. Wobec takich wnioskodawców, musi być przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ogrzewania uprawnia do otrzymania dodatku węglowego.

5. Budynki niemieszkalne (altany, działki, budynki gospodarcze)

           Dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. W tym kontekście warto wskazać również, że zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) na działce ROD nie wolno zamieszkiwać.

Warto również zaznaczyć, że nie można przyznać dodatku węglowego wnioskodawcy zamieszkującemu w budynku lub lokalu, który:

  • w deklaracji złożonej do CEEB został wskazany jako niemieszkalny (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw została złożona na formularzu B – budynki i lokale niemieszkalne),
  • nie posiada adresu.

6. Brak zameldowanie w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego

Zameldowanie w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego nie jest konieczne do uzyskania dodatku węglowego. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek.

Jednocześnie prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie dodatku węglowego w więcej niż jednym miejscu nawet w przypadku, kiedy wnioskodawca ma kilka nieruchomości zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym.

7.Terminy składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

UWAGA WAŻNE

  • Wnioski składane elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej załącznik będący wnioskiem należy opatrzyć podpisem zaufanym).
  • Załączniki nie opatrzone podpisem zaufanym pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego.

We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Telefon informacyjny dotyczący dodatku węglowego 883 770 112

Skip to content