AOOzN dla JST – edycja 2024

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu ogłasza nabór dla mieszkańców Miasta i Gminy Milicz do wzięcia udziału w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Przewidywany termin realizacji programu od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. Udział w programie osób jest nieodpłatny.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Nabór skierowany jest szczególnie dla osób z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną ( posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności).

Przewidywana liczba uczestników Programu to 27 mieszkańców Gminy Milicz.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 • KARTY ZGŁOSZENIA
 • Karty zakresu czynności łącznie z klauzulą – stanowiącej załącznik do Programu
 • Dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 • W razie wskazania asystenta należy złożyć dodatkowe oświadczenia.
 • W przypadku objęcia wsparciem asystenta dziecka do 16 roku życia wymagane jest dołączenie: zaświadczenia o niekaralności, informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz pisemna akceptację ze strony rodzica lub opiekuna prawnego.

Karty zgłoszeniowe należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu,  (tel. 71 77 89 210) lub elektronicznie podpisane podpisem zaufanym na adres: ops@opsmilicz.com.pl

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w siedzibie OPS przy ul. Trzebnickiej 2A w Miliczu.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Karta zgłoszenia do programu – zał. nr 7 do Programu
 • Karta zakresu czynności – zał. nr 8 do programu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla Uczestnika Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1][1], opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 • Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 • W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

 Załączniki:

Imię i Nazwisko rodzica dziecka niepełnosprawnego

Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

KARTA ZAKRESU

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ASYSTENT

OŚWIADCZENIE NIE JEST CZŁONKIEM RODZINY

OŚWIADCZENIE O OPIECE 6 MIESIĘCY

OŚWIADCZENIE PODMIOT

RODO – zgoda + klauzula

 

 

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

Skip to content