Bezdomność

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej, osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. 

Osobom bezdomnym przebywającym na terenie gminy Milicz udzielamy świadczeń pomocy społecznej, w zakresie:

  • świadczeń pieniężnych (m. in. zasiłki stałe i celowe) oraz pomocy rzeczowej
  • pracy socjalnej i poradnictwa
  • wsparcia w ramach realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności
  • prowadzenia postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
  • wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego  schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Skip to content