Wymagane dokumenty KDR

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj.

 • w przypadku rodzica -oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci wymienionych we wniosku (należy wypełnić załącznik 03 – ZKDR03)
 • w przypadku małżonka rodzica- akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (należy wypełnić załącznik 01 – ZKDR01);
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia –  orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w dotychczasowym  rodzinnym domu dziecka – (należy wypełnić załącznik 02 – ZKDR02);
 • w przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – informację o osobach , które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (należy wypełnić załącznik 04 – ZKDR04);

Opłata za dodatkową formę karty (elektroniczną /tradycyjną) kwota 9,21 zł.

Opłata za wydanie duplikatu karty kwota 9,78 zł.

opłatę należy uiścić na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 2A, 56-300 Milicz

Nr konta – BS Milicz  

z dopiskiem w tytule przelewu  – opłata za elektroniczną kartę / duplikat KDR

Skip to content