Dodatki energetyczne

Komu przysługuje dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Minister Gospodarki w dniu 11 kwietnia 2020 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 374, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. została ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Skip to content