Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 • Długotrwałą chorobę
 • Niepełnosprawność
 • Bezrobocie
 • Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł)
 • Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę).

Jaka wysokość:

 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 • Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Definicje:  

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701 zł
 • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie
 • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Skip to content