Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMUJE:

 usługi gospodarcze:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby chorej,
 • przygotowanie prostych posiłków (także z uwzględnieniem diety),
 • przynoszenie posiłków z placówek gastronomicznych, podanie i pomoc przy spożywaniu posiłku/posiłków,
 • zakupy (do 5 kg) artykułów żywnościowych, artykułów przemysłowych, realizacja recept,
 • zmywanie naczyń po posiłku,
 • pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz prasowanie,
 • zanoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej do i z pralni,
 • przynoszenie opału i palenie w piecu,
 • przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości,
 • załatwianie spraw „urzędowych” (opłaty czynszu, zgłaszanie wizyt lekarskich, zgłaszanie napraw urządzeń domowych, itp.),
 • dbanie o bezpieczne funkcjonowanie pacjenta

II usługi pielęgnacyjne:

 • mycie i kąpiel,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • pomoc w ułożeniu chorego w łóżku i zmiana pozycji,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • przesyłanie łóżka,
 • podawanie leków,
 • pielęgnacja zlecona przez lekarza,

III pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej:

 • organizowanie spacerów,
 • czytanie prasy, książek, wymianę książek w bibliotece,
 • prowadzenie rozmów zgodnie z zainteresowaniem podopiecznych,

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub  w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

W 2021 r. całkowity koszt usługi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 25,83 zł

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny
w stosunku do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach:
Wysokość odpłatności w relacji
do ceny usług, w procentach:
powyżej do Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
—————— 100 bezpłatnie bezpłatnie
100,01 150 5 10
150,01 200 10 15
200,01 250 15 30
250,01 300 30 50
300,01 350 50 70
350,01 400 70 100
400,01 —————— 100 100

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia, rodzaj niezbędnych usług i ich zakres;
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
 • dokumenty poświadczające dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

  – zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto,                       
  – decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS,
  – decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia  lub zasiłku przedemerytalnego itp.
  – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych,
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni,
  – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  o zryczałtowanym podatku dochodowym,   
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek ZUS,

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 • Złożenie wniosku do siedziby OPS lub zgłoszenie telefoniczne;
 • Sporządzenie rodzinnego wywiady środowiskowego –  pracownik socjalny przeprowadza rodzinnym wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
 • Wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy;
 • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych do alimentacji (zstępnych tj. pełnoletnich dzieci, wnuków lub wstępnych tj. rodziców, dziadków).
Skip to content