Dopłaty do czynszu

Dopłaty do czynszu finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Czym jest „dopłata do czynszu”?

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic -15zzziiustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dopłaty do czynszu – kto może się ubiegać i gdzie złożyć wniosek?

Dopłaty do czynszu przysługują wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Dodatkowo trzeba spełniać następujące warunki:

 • wnioskodawca wynajmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020 r.
 • średni miesięczny dochód wnioskodawcy był w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku niższy o co najmniej 25 proc. niż miesięczny dochód w 2019 r.
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek

Dopłaty do czynszów są przyznawane razem z dodatkiem mieszkaniowym jako jego część. Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy z dopłata do czynszu , należy zatem złożyć w urzędzie gminy wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją na wniosku „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu’’.

Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 mara 2021r.

Ponieważ dopłaty można otrzymać tylko wraz z dodatkiem mieszkaniowym, należy też spełniać warunki uprawniające do otrzymania zwykłego dodatku mieszkaniowego 

 • posiadać tytuł prawny do mieszkania (np. umowę najmu),
 • miesięczny dochód na osobę nie wyższy niż 1500 zł (rodzina) lub 2100 zł (osoba samotna),
 • metraż mieszkania nie większy niż 45,5 m² (1 domownik), 52 m² (2 domowników), 58,5 m² (3 domowników), 71,5 m² (4 domowników), 84,5 m² (5 domowników), 91 m² (6 domowników).

Kto dostanie dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

Aby otrzymać dofinansowanie do mieszkania z dopłatą do czynszu należy spełnić nie tylko kryterium dochodowe i metrażowe, od których uzależnione jest otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Dodatkowo należy wykazać, że:

 • w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę jest co najmniej o 25% niższy od średniej w 2019 r. (na podstawie PIT),
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu najmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020r. (ewentualnie po tej dacie zamienił na inny lokal),
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie przysługiwała ona wcześniej.

Zatem do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się od o datek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
 2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
 3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. –ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

 

 

Skip to content